Stanovy občianskeho združenia SAČ ZYQ

S T A N O V Y

Preambula

Asociácia je nenáboženská, apolitická organizácia. Jej hlavným poslaním je podpora a popularizácia cvičenia Zhong Yuan Qigong / Čung-jüan čchi-kungu.

Základné ustanovenia

 1. Názov združenia
  Slovenský názov: Slovenská a česká asociácia ZYQ (Zhong Yuan Qigong)
  Oficiálna skratka: SAČ ZYQ
  Zahraničný názov: Slovak and Czech Zhong Yuan Qigong Association

Sídlo: Dubnická ulica č. 6, 851 01 Bratislava

 

 1. Právna forma
  Občianske združenie v zmysle zákona Fed. zhromaždenia č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov. Asociácia je právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou a pôsobnosťou na území SR a v zahraničí.
 2. Charakter
  Nezisková, apolitická, nenáboženská organizácia.

Cieľ činnosti

Vytváranie podmienok na rozvoj cvičenia Čung jüan čchi kungu / Zhong Yuan Qigong. Toto cvičenie je zamerané na obnovu fyzického a psychického zdravia a na duchovný rozvoj osobnosti.
Konkretizovanie činnosti
•    Zastupovanie čchi kungu na území Slovenska i v medzinárodných organizáciách, spolupráca so zahraničnými organizáciami rovnakého, alebo podobného zamerania
•    Organizovanie seminárov, konferencií a kurzov
•    Edičná a osvetová činnosť zameraná na propagáciu čchi kungu pre členov a verejnosť
•    Podnecovanie a podpora vytvárania cvičebných, meditačných liečebných a rehabilitačných centier.

Členstvo

Členstvo v asociácii je dobrovoľné. Členmi sa môžu stať fyzické osoby, alebo organizácie, ktoré sa stotožňujú s poslaním a stanovami asociácie. Členský príspevok platia členovia vo výške odsúhlasenej snemom.

Členstvo vzniká:

Schválením písomnej prihlášky   aspoň dvomi členmi rady.

Členstvo zaniká:
•    Dobrovoľným vystúpením z asociácie
•    Vylúčením radou
•    Zánikom asociácie
Práva a povinnosti členov
•    Členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov združenia
•    Možnosť zúčastniť sa akcií poriadaných združením
•    Dodržiavať stanovy, uznesenia a vnútorné predpisy orgánov SAČ ZYQ, chrániť a zveľaďovať majetok združenia

Organizačná štruktúra

Orgánmi asociácie sú: snem, rada, predseda a kontrolná komisia.
Snem je najvyšší orgán združenia utvorený zo všetkých členov.
•    Rozhoduje o zlúčení a zániku združenia
•    Schvaľuje stanovy, zmeny a doplnky
•    Schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
•    Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
•    Volí a odvoláva členov výkonného orgánu a kontrolného orgánu
Rada je výkonný orgán, ktorý zabezpečuje činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu a rieši všetky otázky, ktoré nepatria do jeho pôsobnosti.
Rada volí a odvoláva spomedzi seba predsedu.

Predseda je štatutárny orgán a zastupuje subjekt navonok.
Do pôsobnosti predsedu patrí najmä:
•    Zvolávanie a riadenie zasadnutí rady
•    Aplikácia rozhodnutí snemu a rady
•    Riadiaca činnosť
•    Činnosť spojená s hospodárením
Kontrolná komisia je nezávislý kontrolný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá snemu.
•    Kontroluje hospodárenie združenia
•    Upozorňuje orgány na nedostatky
•    Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

Zásady hospodárenia

Asociácia na zabezpečenie svojej činnosti získava prostriedky:
•    Z darov občanov a organizácií
•    Z príspevkov a darov poskytnutých zo zahraničia
•    Z vlastnej podnikateľskej činnosti
•    Z členských príspevkov
•    Z dotácií
•    Z príjmov za prenájom a odpredaj majetku
•    Z príjmov za poskytnuté služby
•    Z príjmov z organizovania vlastných akcií
•    Z inštruktorských príspevkov.
Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
Výnosy z hnuteľného - nehnuteľného majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov, môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov poslania asociácie a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.

Zánik asociácie

Asociácia môže zaniknúť:
•    Dobrovoľným rozpustením
•    Zlúčením s iným združením
•    Právoplatným rozhodnutím ministerstva.
V prípade zániku menuje snem likvidátora, ktorý najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným majetkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik sa oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie na MV SR.

***